Mahalleler Birliği Toplandı, Yolumuz Açık Olsun!

İstanbul mahalleleri uzun süreden beri hummalı bir çalışma içinde, kendi derneklerini kuruyor, güvenceli yaşam ve gelecek haklarının peşinden sistemin dayattığı mülksüzleştirmeye karşı mücadele ediyor. Yerel yönetimlerin de, iktidarından muhalefetine fiilen destekçisi olduğu bu dayatmaların son ayağı 2012 senesinde yürürlüğe giren afet yasası.

2981 sayılı İmar Affı Kanunu

İstanbul’un 50 sonrası gelişimindeki en önemli özelliklerden biri, sanayileşmeye verilen önemin altyapı ve konuta verilmemiş olmasıdır. DPT’nin kararları gereğince, Anadolu’nun dört bir yanından sanayide çalışmaya gelecek insanların konut meselesini kendi olanakları çerçevesinde(!) çözmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ahalinin çözümleri, her seçim vakti iktidarla karşılıklı bir pazarlık ve mücadele zemini olmuştur. Bu yerleşimler için gerekli araziyi alırken de devletle doğrudan bağlantılı arazi mafyası ile muhatap olan halkımız, arada bir bizzat devletin verdiği alt yapı desteğiyle ama çoğunlukla kendi çabalarıyla şehre tutunmuş, günümüz İstanbul’unun emek coğrafyasını şekillendirmiştir.

80’lere gelindiğinde, yasal olarak kendi mülkiyetinde olmayan alanlara yerleşenler sadece emekçiler değildi. Varlıklı kesimin dönemin parlayan müteahitleriyle el ele rant maksadıyla yaptırdığı villalar, kapalı siteler, İstanbul’un sırtlarında daha imara açılmamış bölgeleri doldurmaya başlamıştı. Öyle ki, buna bir çözüm bulmak gerekiyordu.İşte 1984 yılında çıkartılan 2981 sayılı İmar Affı Kanunu, bu zengin kesimin yaptıkları inşaatları yasallaştırmanın bir yolu olarak öne sürüldü. Yasaya göre, hem yapı hem de arazi için ödenecek bir meblağ karşılığında, ilçe belediyeleri, ilgili araziyi üstünde yerleşmiş olan kişiye tapusuyla verme yetkisiyle donatılmıştır. Zenginlerin kolaylıkla yararlandıkları bu kanunla bir çok ruhsatsız villa, kapalı site benzeri yapılar yasallaştırılmıştır.Fakat aynı kanunun kapsamına bu yapılar dışında, sırtlara yerleşen işçi mahalleleri de dahil olmuştur. Bu mahallelerin çoğunluğu tapu alım sürecini tamamlayamamış olmakla beraber, acilen tapuya çevrilmesi gereken “Tapu Tahsis Belgeleri”ne sahiptir. Mahallelerde tapu tahsis belgesi alabilmek için gerekli 2 milyar lirayı yatırıp belgelerini alamamış olanlarla, hiç başvuramamış olanlar da vardır. Müteahitlerin meşhur “tapunuz bagajda merak etmeyin” söyleminin dayanağı, konumuz olan 2981. no’lu imar affı kanunudur. 30 seneden beri, bu tapu tahsis belgelerini tapuya çevirmek için gerekli koşullar sağlanamamış, kimisi yatırdığı harcıyla kala kalmış, bu iş sürekli ertelenmiştir.

6306 sayılı Afet Yasası

Afet yasası, mantıken doğru gibi görünen bir afet önlem planının parçası gibi görünmesine rağmen, afet alanı ilan edilen yerlerin önemli bir kısmı gerçekten afet riski taşımıyor. E5 ve TEM hattı arasında kalan ciddi bir bölge, 1984’te tapuya çevrilmesi gereken “tapu tahsis belgeleri” ile avutuldu. Asıl olarak varlıklı kesimin yaptığı usülsüz villa ve kapalı siteleri yasallaştırmak için çıkartılan 2981 sayılı imar affı kanunu ile verilen tapu tahsis belgeleri, Mayıs ayında 6306 sayılı kanunun 23. ve 24. maddeleri gereğince geçerliliğini yitirecek.

Mahalleler Birliği

İstanbul’dan 35, İzmir’den ise 16 mahalle derneğinin bir araya gelerek kurduğu “Mahalleler Birliği”, bu duruma el koymaya karar verdi. Nispeten daha deneyimli olan Sarıyer mahallelerinin hikayesini sitemizde paylaşmış, mücadelelerini selamlamıştık. Bu mücadele Gaziosmanpaşa’dan Beykoz’a, Beyoğlu-Şişli’den Eyüp’e, Bağcılar’a uzanan bir dalga şeklinde yayıldı.Mahalleler Birliği, sürece müdahil olmak için bir kanun teklifi hazırladı.

8 Mart Pazar günü, Cevahir AVM önünde buluşarak Ankara’ya gidip bu teklifi meclise götürecek heyeti uğurlayacaklar. Bizler de, Emek ve Adalet Platformu gönüllüleri olarak sürece aktif destek ve katılım sağlarken, tüm gönüldaşlarımızı Pazar günü saat 12:00’de Cevahir AVM önünde buluşmaya çağırıyoruz.

Gücümüz, birliğimizdedir.

 

***

İşte Kanun Teklifimiz!

Gecekondu_Izmir

Kamuoyunda Afet Yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanunda, yerleşim alanlarımızı yakinen ilgilendiren 2981 sayılı kanunun kaldırılmasına ilişkin hükümlere karşılık olarak kanun teklifimizi hazırladık.

İzmirli komşularımızın da imzacı olduğu teklifimizi TBMM’ye götüreceğiz. 8 Mart Pazar günü 12.00’de Cevahir AVM önünde heyetimizi hep birlikte uğurlayacağız. Heyetimizi Ankara’ya teklifimiz, imzalarımız ve umudumuzla göndereceğiz! 

İşte kanun teklifimiz ve imzacı kurumlar listemiz:

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’UN 23 ÜNCÜ VE 24 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİN “KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ”DİR.

GEREKÇE

Ülkemizde 1950 sonrasında başlayan kırdan kente göç, hükümet politikalarıyla da  teşvik edilmiş; ancak, başta İstanbul ,Ankara  ve İzmir olmak üzere büyük şehirlere gelen yeni nüfusun yerleşim ve barınma sorunlarının çözümüne yönelik Anayasa’da var olan hükümlere rağmen politika üretilmemiştir. Bu politikasızlık – Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) raporlarında da yer aldığı üzere-  vatandaşın kendi imkanlarıyla konut sorununu çözmesini teşvik eden bir yaklaşımın doğmasına neden olmuştur.   1966 yılında yürürlüğe giren 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun “mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla tedbirler alınması” olarak açıklanan kapsam ve amacı da gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler tarafından dikkate alınmamış; bu amacın gerçekleşmesine yönelik politikalar geliştirilmemiştir.

1980’ler sonrasına geldiğimizde ise ortaya çıkan yapılaşma süreçlerini verili durum sayan merkezi yönetim, mevcut sorunların çözümü gerekçesi ile önce 2805 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’u; sonrasında ise kapsamı genişleterek 2981 sayılı ‘İmar Affı Kanunu’nu yürürlüğe koymuştur.

2981 sayılı Kanun’un merkezi ve yerel yönetimlere yüklediği esaslı görevler ve tanıdığı yetkiler vardır. Merkezi ve yerel yönetimler, kanunun tanıdığı bu yetkilere dayanarak biz vatandaşlara, sonradan tapuya dönüştürülmek üzere “Tapu Tahsis Belgesi” vermiş; yapıların ruhsatsız olmaktan çıkarılması için ise  2.000,00.-TL tutarında harç yatırılması mükellefiyetini getirmiştir. Bizler hem kendilerine tapu tahsis belgesi verilmiş hem de imar affından yararlanmak üzere talep olunan harcı yatırmış olan vatandaşlarız. Ancak,  Kanun ile tarafımıza yüklenen mükellefiyetleri yerine getirmiş olmamıza rağmen, hem merkezi yönetime hem de yerel yönetimlere düşen ödevler yerine getirilmeden ve bağlı olarak Kanunun açıklanan amacı gerçekleşmeden işbu kanunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik yeni yasal düzenlemeler yapılmıştır.

2981 sayılı Kanun’u uygulama sözü veren ve her fırsatta uygulama süreçlerini başlattığını ifade eden idari tutumlar ortada iken ve bu süreçler henüz sonuçlanmadan  ve kazanılmış haklarımız gözetilmeden kanunun kaldırılması yasal ve adil olmadığı gibi hakkaniyete uygun düşmemektedir.

Açıklanan nedenlerle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 23 üncü ve 24 üncü  maddelerinde değişiklik yapılmasını talep etmemiz zorunlu olmuştur. Değişiklik teklifimiz aşağıdaki gibidir:

  1. 6306 sayılı kanunun 2981 sayılı Kanun’un kaldırılmasını öngören 23 üncü madde hükmünün yukarıda açıkladığımız nedenlerle kaldırılması,
  2. 1 inci maddede belirtmiş olduğumuz 23 üncü maddenin kaldırılması teklifimizin kabul edilmemesi halinde; aynı kanunun 24 üncü  maddesinin ( A) bendinde belirtilmiş olan “2981 Sayılı Kanun’un kaldırılmasının 3 yıl sonra yürürlüğe girmesi” hükmünün,  2015 yılı esas alınmak üzere2981 Sayılı Kanun’un kaldırılmasının 5 yıl sonra yürürlüğe girmesi “  şeklinde değiştirilerek yeniden düzenlenmesi,
  3. Yukarıda 1 inci ve 2 inci maddelerde belirtmiş olduğumuz değişiklik tekliflerinden herhangi birinin uygun görülmemesi halinde ise; 23 üncü maddeye “2981 Sayılı Kanun’dan doğan hakların kazanılmış hak olarak tanındığını” ifade edecek; idari ve yargısal merciler önünde tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta bir hükmün ilave edilmesi,

şeklindedir.

 

İSTANBUL MAHALLELERİ :

1- Sarıyer- Reşitpaşa Mahallesi Koruma ve Dayanışma Derneği

2- S.S.Sarıyer- Reşitpaşa Mahallesi 151 ve 154 Ada Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi

3- Sarıyer Mahallem Çayırbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği

4- Sarıyer Ferahevler Mahallesi Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği

5- Sarıyer Kazım Kara Bekir Paşa Mahallesi Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

6- S.S.Kazım Kara Bekir Paşa Mahallesi 538 Ada 32 Parsel Yerleşimcileri Dayanışma Konut Yapı Kooperatifi

7- S.S.Kazım Kara Bekir Paşa Mahallesi 532 Ada 4 Parsel Yerleşimcileri Dayanışma Konut Yapı Kooperatifi

8- Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Güzelleştirme, Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği

9- S.S.Sarıyer- Rumeli Hisarı Mahallesi 970 Ada 1 Parsel ve 20 Ada 2-3-6 Parsel Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi

10- S.S.Sarıyer- Rumeli Hisarı Mahallesi 976 Ada 2-3-4-5 Parsel Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi

11- Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

12- Beyoğlu Okmeydanı Çevre ve Güzelleştirme Derneği

13- Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi Barınma Hakkını Koruma Dayanışma ve Kültür Derneği

14- Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Kentsel Gelişim, Koruma, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

15- Kadıköy Fikirtepe Derneği

16- Sarıyer Çamlıtepe / Derbent Mahallesi Güzelleştirme, Dayanışma, Yardımlaşma Derneği

17- S.S.Sarıyer Çamlıtepe/Derbent Mahallesi Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi

18- S.S.Sarıyer ilçesi Kocataş Mahallesi 11 Pafta 683 Ada 44 Parsel Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi

19- Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Siteler Yaşam ve Dayanışma Derneği

20- Beykoz Yenimahalle Halkı Dayanışma Derneği

21- Şişli Okmeydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

22- Beyoğlu İstiklal Mahallesi Koruma ve Yardımlaşma Derneği

23- Eyüp Mahalleleri Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği

24- Gaziosmanpaşa Pazariçi Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

25- S.S.Sarıyer Pınar Mahallesi 49 Pafta 983 Ada Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi

26- Sarıyer Pınar Mahallesi Koruma, Yaşatma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği

27- Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği

28- Bağcılar Demirkapı Mahallesi Albayrak Sitesi Sakinleri Dernek Girişimi

29- Üsküdar Çengelköy Hasanpaşa Mahallesi Vahdettin Köşkü altı Sakinleri

30- Maltepe Gülsuyu Güzelleştirme Yardımlaşma ve Kültür Derneği

31- Maltepe Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği

32- S.S. Sarıyer İlçesi Emirgan Mahallesi 951 Ada Yerleşimcileri Konut Yapı Kooperatifi

33- Sarıyer Emirgan Mahallesi Koruma ve Dayanışma Derneği

34- Beykoz Çiğdem Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Yaşatma Derneği

35- Bağcılar Tıp-Kent Sitesi Sakinleri

İZMİR MAHALLELERİ :

36- Konak – Konak Yeşildere Tüneli Mağdurları Yar. ve Day. Derneği

37- Çiğli – Balatçık Dağ Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği

38- Karabağlar – Limontepe Kentsel Dönüşüm Derneği

39- Karabağlar – Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği

40- Karabağlar – Salihomurtak Kentsel Dönüşüm Derneği

41- Karabağlar – Tokat Dernekleri Federasyonu (11 Dernek)

42- Karabağlar – Kibar Mahallesi Temsilcileri

43- Karabağlar – Yusufoğlan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

44- Narlıdere – Çatalkaya Mahallesi Yar. ve Day. Derneği

45- Narlıdere – S.S.Narlıdere Çatalkaya Mah. Konut Yapı Kooperatifi

46- Narlıdere – S.S.Narlıdere Narlı Mah. Arsa ve Konut Yapı Koop.

47- Narlıdere – S.S.Narlıdere Yeşiltepe Konut Yapı Kooperatifi

48- Narlıdere – S.S.Narlıdere 2. İnönü Mahallesi Arsa ve Konut Yapı Koop.

49- Narlıdere – 2. İnönü Mahallesi Kentsel Dönüşüm Halk Komitesi

50- Kadifekale – Kadifekale Hak Arayanlar Derneği

51- Gaziemir – Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Derneği

2 Responses

  1. dogukan dedi ki:

    istanbul’da bir heyula dolaşıyor, mahalleler birliği heyulası!

  2. birol tufan dedi ki:

    harika olmus.emeginize saglik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir