Kuran’dan Notlar – İnanmayanların Hepsi Cehenneme Gitmez (I)

“Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. A’raf üzerinde de, her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere: “selâm olsun size” diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.” Araf Suresi, 46. ayet

“Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada (fetret döneminde) size Resulümüz geldi, gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyamet gününde): “Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi” demeyiniz. İşte müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah, her şeye kadirdir.” Maide Suresi 19. ayet

Biz Müslümanlar olarak atalarımızdan intikal eden bilgiyle Müslüman olmayan herkesin ilelebet cehenneme gideceğine inanıyoruz. Hatta mezhepçilik o kadar güçlü ki Sünniler Şiileri, Şiiler de Sünnileri ilelebet cehenneme göndermekte tereddüt etmiyor.

Öyle olunca da çağdaş bilimle beslenen hakperest ateistler haklı olarak şu soruyu soruyor ve dinden uzak duruyorlar: “Müslümanlar Hıristiyanları, Hıristiyanlar da Müslümanları cehenneme gönderiyor. İkisi birden doğru olamayacağına göre ikisinin birden yanlış olduğunu kabul etmek daha mantıklı.” Çünkü sonuçta bir insanın dinini belirleyen günümüz koşullarında içinde yaşadığı medeniyettir, kendi özgür sorgulaması değil.

Peki Kuran’a göre İslam’ı kabul etmeyen herkes kesinkes cehenneme mi gidiyor? Yoksa İslam’ı kabul etmeyen, hatta ateist agnostik olan insanlar arasında da ahirette cennete gidecek, yani bizim bu dünyada dostluk kurmamız gereken bireyler var mı?

Yukarıdaki ilk ayete bakın. Ayet ahiretteki insanları üç sınıfa ayırıyor, iki sınıfa değil. Bir grup cennetlik, bir grup cehennemlik, bir grupsa Araf’ta. Cennetlikleri bildiğimizi varsayalım: Müslümanlar. Cehennemlikleri bildiğimizi de varsayalım: kafirler. Peki bu üçüncü kategori ne o zaman? Yani Araf’ta olup da cennete gidecek olanlar kimler?

Biraz mantık ve vicdanla konuya yaklaşırsak ahirette Araf’ta olan insanların bu dünyada da Araf’ta yaşayan insanlar olduğunu kabul etmek zorundayız.

Peki nedir Araf’ta olmak? Hakkı, gerçek dini ayan beyan görme şansına sahip olmamış, hakla batıl arasında kalmış, gerçeği arayan fakat bilginin geldiği yer itibariyle gerçeğe ulaşma yeteneği olmayan kafası bu dünyada karışmış, fakat vicdanını, samimiyetini yitirmemiş insanlardır Araftakiler. Ve bugünün yeryüzünde ateist de olsalar, agnostik de olsalar böylesi insanlardan bulmak hayli mümkündür.

İşte Kuran’daki Allah diyor ki böylesi Araf’ta yaşamış insanlar ahirette de Araf’ta olacak ve yukarıdaki ayetin dediği gibi eninde sonunda cennete gidecektir.

Okur şunu diyebilir: “tamam kafası karışmış insanlar da cennete gidebilir de, ateist ve agnostikler nasıl cennete gidecek, onlar din düşmanı…”

Yukarıdaki ikinci ayete bakın. Bu ayet Kuran’da fetret dönemini ve ona dair hükmü anlatan ayetler biridir. Kuran’da Allah çok nettir: Ben bir topluma peygamber göndermedikçe o kavme azap etmem, der. Yukarıdaki ikinci ayet de bu hükmü ifade eden ayetlerden biridir.

Ben kestirmeden şunu söyleyeyim: Bu çağın, yani 21. asrın bir peygamberi yok. Kişisel olarak Allah’tan vahiy alan bir peygamber gelmesi gerekmiyor. Fakat 21. asırda peygamberane mesajın ayan beyan ortada olduğunu da söyleyemeyiz. Hıristiyanları, Yahudileri bir kenara bırakalım. Bizatihi İslam’ı benimsediği iddiasıyla iktidarda olanların son onaltı yıllık performansına bakınca artık din düşmanları bırakalım bizim kendi çocuklarımız “İslam buysa biz Müslüman değiliz” diyerek İslam’dan uzaklaşıyorlar.

Müslümanların toplumsal performansı böyle. Peki ya geleneğimiz doğru bir İslam bilgisi veriyor mu okura? Kelamıyla, fıkhıyla, tefsiriyle, tasavvufuyla… Kestirmeden söyleyeyim: Bizim meşhur kelamcı, fıkıhçı, tefsirci vs. büyük düşünürlerimiz İslam’ı 13. asrın idrak seviyesine göre yorumladılar. Onlar 21. asrın koşullarını bilmiyordu. Ve 13. asırda türetilmiş bu kelam, fıkıh tefsir vs. 21. asrın aklının, biliminin ve felsefesinin sorduğu sorulara yanıt veremediği gibi bu akla asla kabul edemeyeceği hükümler dayatıyor.

En basitinden kadın hukukunu “erkek isterse dört kadınla evlenir, isterse karısını döver ve erkek kadın üzerinde egemendir” cümleleri üzerine inşa eden bir zihniyetle karşı karşıya kalan kadınlar ister istemez İslam’dan uzaklaşıyorlar. “Böyle saçma bir dini kabul etmeyiz.” diyorlar.[1]

İşte bu sebeple bu çağ tam bir fetret çağıdır. Çünkü peygamberane mesaj 21. asır aklının anlayacağı ve makul bulacağı bir tarzda insanlığa sunulmamıştır. Bunun yapılabilmesi için kökten bir tecdit gerekir fakat ne yazık ki bizim toplumumuzda bile din namına otorite kabul edilen figürler tecdide direnmekte ve “geleneğimiz bize yeter” demektedirler. Ne yazık ki gelenek artık yetmediği gibi bugün için saçma sonuçların çıkmasına neden oluyor.

İşte bu çağ tam bir fetret çağı. Ve yukarıda Maide suresinin işaret ettiğine göre bu çağın insanı İslam’ı kabul etmediğinde fetret çağında yaşadığını beyan edebilir. Bu durumda Müslümanlar bu çağın fetret halinden çıkmasını, yani İslam’ın güncel sorunlara cevap üretebildiği bir halde anlatılabildiği bir zamanı sağlamalılar sonra ateist ve agnostiklerden bu dini kabul etmelerini bekleyebiliriz.

Eğer çağ fetret çağıysa, Allah kişiyi doğru itikada sahip olup olmamasına göre değil, samimiyetine, evrensel ahlaki ilkelere bağlılığına, vicdanının sesine sadakat duymasına vb. göre yargılayacak ve ona göre cennete ya da cehenneme alacak diyebiliriz. Şu an ateist, “din düşmanı” ve agnostik olan insanlar eğer hakperestçe hakikati öğrenmeye çalışıyorlarsa, eğer vicdanlarının ve evrensel ahlaki ilkelerin gereğini yerine getiriyorlarsa, eğer namuslu bir hayat sürüyorlarsa, bu insanlar fetret çağında yaşadıkları için Allah’ın sevgili kullarıdır ve Müslümanların da dostu olarak kabul edilmelidir.

Bu önermeme destek olan bir pasaj daha var. Aşağıdaki ayetlere bakalım. İbrahim’in Tanrı’yı bulma macerasını anlatıyor:  

“74 – İbrahim, babası Âzer’e demişti ki: “Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum”. 75 – Böylece biz İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu (muhteşem varlıklarını) gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun. 76 – Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: “Rabb’im budur” dedi. Yıldız batınca da: “Ben batanları sevmem” dedi. 77 – Ay’ı doğarken gördü: “Rabb’im budur” dedi. O da batınca: “Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum” dedi. 78 – Güneş’i doğarken görünce: “Rabb’im budur, bu hepsinden büyük” dedi. O da batınca dedi ki: “Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım”. 79 – “Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla Allah’a ortak koşanlardan değilim”.” Enam Suresi

Şimdi bizim geleneğimiz bir peygamber sanki anadan doğma Müslümanmış gibi, bir peygambere şirk koşmuş olmayı yakıştıramadığı için bu pasajı şöyle yorumlar: İbrahim ne yıldıza, ne aya, ne güneşe hiç tapmadı. O kavmine bir şeyler öğretmek için bir nevi kavminin inanç sistemiyle ‘dalga geçti’.

Kimse kusura bakmasın ama bu pasaj böyle yorumlanınca içindeki hakikat hiç de anlaşılamamış oluyor. İbrahim gerçekten de hakikati arayış sürecinde kendi medeniyetinin ona tanrı diye sunduğu yıldıza, aya güneşe hakikaten de taptı. Körü körüne ve yobazlıkla değil… İbrahim samimiyetle hakikatı arıyordu ve bu arayış macerasında bir dönem yıldızlar, bir dönem ay bir dönem de güneş ona tanrıymış gibi göründü. Ve o da bunlara gerçekten de tanrıymış ve hakikatmiş gibi bağlandı.

Ve macerasının sonunda Allah’ı buldu. O zaman peygamber oldu ve döndü kavmini ikaza başladı. Bir fetret döneminde yaşayan bugünün pek çok hakperest insanı da hakikati sorgularken kah bilime, kah evrime, kah Marx’a, kah Foucault’ya tapıyor. Tapıyor, yani Kuran’da kulluğun derin tefsirini yapacaksak kişi bu figürleri ya da düşünceleri ona nihai hakikati veren nihai ahlak ve siyaset ilkelerini veren merciler olarak görüyor. Bu işi güç, çıkar, sömürü için yapanlar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bu işi yapan insanlardan hakperest olanları, yani samimiyetle hakikati arayanları…

Bizim geleneğimize bağlı alimler böylesi insanlara bakınca karşılarında cehennemlik müşrikler görüyorlar. Oysa onların yaptığı şey İbrahim gibi samimiyetle hakkı aramaktan ibaret.

Şimdi soru şudur: Diyelim ki İbrahim henüz Allah’a ulaşamadan, bu yolculuğunun bir yerinde vefat etti. Şimdi İbrahim cehennemlik mi olurdu? Allah’ın nefret ettiği bir kul mu olurdu? Hayır. Kendisi sırf hakikati aramaktaki samimiyetinden ötürü Allah tarafından baştacı edilir ve cennete konurdu. İşte bugünün pek çok ateist ve agnostiği de –samimi olmak ve hakperest olmak koşuluyla- tam da İbrahim’in bu durumundadırlar. Çünkü bir fetret dönemindedirler. Ve İbrahim gibi yoldadırlar.

Peki madem ki kişinin cennetlik olup olmadığını bugünü koşullarında itikadına bakarak yargılayamıyoruz? Ve onun samimiyetine odaklanıyoruz. Bu önermemimizin Kuran’da bir karşılığı var mıdır? Vardır. Bir sonraki yazıda.


* Öne çıkan görsel şuradan alıntıdır: https://thegenealogyofstyle.wordpress.com/2014/12/01/the-conversation-of-prayers/

[1] Konumuz kadınlar değil. Halliyle bu konuda daha detaylı izahatlar için Jeopolitik Derinlik isimli kitabımdaki Kuran Feminizmi bölümüne başvurabilirsiniz.

55 Responses

 1. Sukran dedi ki:

  Merhaba 21.asrin bir Peygamberi yok demişsiniz kusura bakmayın acikama gereği duydum İslam dininde en son gelen Peygamber Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir,4.kutsal kitabımızda Kur an i kerîmdir.yani şu an fetret devri değildir fetret devri Sevgili Peygamber’imize ilk vahiyden sonra korktuğu için bir müddet vahiy gelmemiştir onun için bu döneme fetret devri denmistir.tabi ki bu kainatın yaratıcısı akil ve mantıkla yine de bulunabilir ama Peygamberler hayatın klavuzu olan kutsal kitaplari acilamakla görevli olarak Allah cellecelâluhû tarafından gönderilen elcilerdir…

  • keko dedi ki:

   Merhaba bana göre doğru neden desen şimdiki hocalar, imamalar, imamcikler mezhep ,mezhepçikler bir çok hurafeyle hadisleri akıl almaz aslı olmayan hadisleri söylemektendirler insanın kafasını karıştırmaktalar biz 21 asırda yaşıyoruz bazı ayetleri farklı yorumluyorlar ayetin içinden bir kelimeyi alıyor onu anlatıyor eyer sen bir şeyi anlatırsan kelimenin altını doldurmadan kelime anlaşılır mı sence bana güre anlaşılmaz hoşça kalın.

 2. Oğuz dedi ki:

  Baştan sona şirk yazısı olmuş. Laik kafanın ürünü olduğu çok belli. Allah akıl fikir versin.

  • erguvan dedi ki:

   laik kafa ???

  • düşünendeli dedi ki:

   Pardon ama laik kafadan kastın ne?Dinin mantık çerçevesinde yorumlanması mı?Maalesef ki bazı insnlarda şöyle bir algı var.Düşünmek yasak bunu mantık çercevesinde yaparsan şirk pardon ama o kendini dindar sanan hoca,derviş,şıhlardan daha iyi yorumlar yapmış yemin ederim bu yazıyı okuyunca kendime geldim.Din bağnazlığı kabul etmez.Ayrıca neyin şirk olup olmadığı sana mı kalmış.Bunu bu kadar açık ve net söyleyip bu şirktir demek asıl şirktir o zaman.Senin kafandaki din nasıl bir şey bilimiyorum ama islam dinin emridir”DÜŞÜNMEK”.Boşuna değildir kuran ın söylediği düşünemz misiniz akletmez misiniz yazıları.Lütfen konuşurken ölçülü olun.Bir şeye o kadar basit şirk diyemezsin.

  • sinan dedi ki:

   Aha İşte Sizin Gibi Sığır Kafalılari Görünce Dinden Uzaklaşıyorum

  • sinan dedi ki:

   Aha İşte Sizin Gibi Sığırlari Görünce Dinden Uzaklaşıyorum

  • Hak geldi batil zai oldu dedi ki:

   İnsan nefsine göre uyarlamayi pek seviyor. Yazıda Namuslu yaşamak diye yazmış. Namus kavramı kime göre neye göre? Bırakın bu işleri.. inanmak istemeyen inanmıyorum desin çıksın. İnsanlarin kafasını da karıştırmayın. Ayetleri kendi nefislerinize göre eğip bükmek size hiçbir getiri getirmez.

  • Ehli Sünnet dedi ki:

   Kesinlikle öyle fetret donemini gunumuz ateistlerine uyarlayio ateistleri dr cennete sokan kafa bunlar o kadar tehlikeli ki milletin colugun cocugun kafir olmasina en buyuk vesile olanlar işte bunlar. Allah Celle Celaluhu şerlerinden muhafaza etsin.

 3. Semih dedi ki:

  Şükran ve Oğuz kardeşim +1

 4. Tahir dedi ki:

  En başta bu yazı samimi gelmedi bana. Ayetleri kendi istediği gibi yorumlamış, işine gelen yerleri almış.
  Bugün o bahsettiği insanlar o kadar samimiyse, İslam’ı ve Allah’ı da bulacaklardır inşaallah.

 5. anonim dedi ki:

  katılmadıklarını belirten arkadaşlara soruyorum siz müslüman olarak doğmadığınızı hiç düşündünüz mü? farz-ı misal çin’de ateist bir ailenin çocuğu olarak doğma ihtimaliniz oldukça yüksek bir ihtimal olabilirdi nüfusa bakarsak ya da herhangi bir başka din hiç fark etmez. o zaman müslüman olmayacaktınız. sırf anne babanızın dinini değiştirmediğiniz için ve hemen hemen hiç bilgi sahibi olmadığınız bir dine göre yargılanacaktınız. eleştirmek için yazmıyorum, ben de bir arayış içindeyim ve sorumun cevabını bulmak istiyorum.

  • 50 yaş dedi ki:

   Önce Lille sen Türkiyede yaşıyorsun. Müslüman olmayı iste. Boşver elin gavurunu. Kıyamet günü sana soracaklar iş bu aradığın soru değil ki. Umarım anladın. Sen peygamber değilsin. Senin görevin kendini kurtarmak. Savaş çıksa o zaman senin elin silah tutmaz. Öldüremezsiniz ki. Ozaman savaşı kaybedersin. Anladın ı.

   • anonim dedi ki:

    türkiyede yaşamıyorum, niye boşvereyim ayrıca. dünyada sadece müslümanlar yok. peygamberim de demedim haşa. sorduğum sorunun dediklerinizle hiç alakası yok. kimseyi öldürmek de istemiyorum. sorgulamadan körü körüne herhangi bir şeye inanmayı reddediyorum. müslümanlığa inanırsam da annem babam müslüman olduğu için değil de kendim canı gönülden inandığım için olmak istiyorum. o zaman müslümanım diye geçinen birçoğu kişiden daha müslüman olurum buna eminim. bence makbulü de budur, demek istediğim buna çıkıyor aslında. müslüman bir ailede doğduğunuz için şanslı değilsiniz siz. gayrimüslimler de şanssız değil. yahudi ve hristiyanlar da allahın varlığına ve birliğine iman ediyor farkındaysanız.

    • düşünendeli dedi ki:

     Kesinlikle sana katılıyorum.Bende senin gibiyim.Boşver ne demek ya pardon ama senin yaptığın bencillik ve öylese bunun dinde yeri yok.Bazı insanları gerçekten anlamıyorum.

     • anonim dedi ki:

      ya o kadar bıktım ki bu tiplerden kardeşim az bir şey ötede yunanistanda doğsanız hristiyan olacaktınız, şans eseri müslüman oldunuz at gözlüğünüzle konuşuyorsunuz. anlamıyor musunuz asıl meselenin SADECE iyi bir insan olmaktan ve allaha inanmaktan geçtiğini. %100 emin misiniz her şeyin ama her şeyin aynı kaldığına 1500 yıldır, hiç mi yontulmuş, anlamı değiştirilmiş hadis vs yok?? ben allaha inanıyorum ama her dinde beni tatmin etmeyen bazı kısımlar var. evet kuranı da incili de tevratı da okudum. sizin gibi türkçesini okumak şöyledir böyledir demiyorum. lütfen sorgulayın, sorgulayanı da rahat bırakın. sorgulanmayan hayat, hayat değildir.

      • Anonim dedi ki:

       Merhabalar, merak ettiğiniz konunun cevabını herhangi bir dini kaynağa dayandıramam.Fakat sorguladığınız konu daha önce bir çok kez kendi kendime de sorduğum bir sorudur.Fakat birçok noktada İslam cevapları beni tatmin ettikten sonra kendi aklım ve mantığım doğrultusunda da şöyle bir cevabı makul buldum bu soruma nacizhane,bilmem faydası olur mu?Doğduğunuz coğrafya veya kültüre bağlı olarak birçok öncelikli veya önceliği olmayan niteliklerle Dünya’ya geliyoruz.Allah c.c İslamı hiç duymamış,bilmemiş nesil veya toplumların mükellef olmadığını bildirmiştir.Fakat yaşadığımız çağ ve dönem itibariyle herhangi bir inanç veya bir durumdan haberdar olmama şansımız neredeyse “hiç yok”tur.Duyduysan akıl ve mantık doğrultusunda kalbinde yönlendirdiyse şayet araştırmakla mükellef kılınırsın.Bu demek değildir ki her islam toprağında müslüman ailede doğan daha üstündür.İslam bir yaşam biçimidir.Bu yaşam biçimini keşfetmek kişinin kendi mensup olduğu din İslam dahi olsa,iman farklı bir olgudur.Farz olan 32 şart dahi kısımlara ayrılmıştır.İmanın şartı esastır ve 6’dır.İmanın şartları inanmaktan geçer.Birde İslam’ın şartları mevcuttur.Bunlar insan bedenine ve ruhuna yani sana verilen tüm değerlere iyi bakmak ve inandığın Rabbine bunlara sahip olduğun için şükretmek ile mükellef olduğun farz kılınan şartlardır.Yani Allah’ın ibadetine ihtiyacı yok,senin var derken kast edilen bu’dur.Bedenine bakmak,yardımlaşmak,malın varsa paylaşmak,bedenini dinlendirmek için bir süre vücuduna aldığın gıdalara dikkat etmek gibi.Hem bedensel hem ruhsal ve aynı zamanda iyi insan olmak için zaten gereken şartlardır bunlar günümüz Dünyasında’da.Adına ibadet denildiğinde günlük yaşam rutini veya iyi insan olma temeli değilde bir şart koşulmuş zorla yapın denilmiş görevler gibi bakılıyor,ilginçtir.Yani iman yok ise İslamın sorgulanmasının manası yoktur der sıralama aslında.İman olarak 6 şart’a inanıyorsak bir sonraki aşama İslam’dır.Bunu bilmek için farklı coğrafyanın farklı kültürün parçası olmak yeterli bir gerekçe değildir.İman her bildirilen Peygamber’e aynı şekilde bildirilmiştir.4 kitabın temel esas aldığı şartlar bu 6 şart’a inanmayı emreder.(bkz. Seni yaratan Allah’a,tüm peygamberlerine,tüm kitaplarına,tğm meleklerine,ahirete,kader ve kaza ya inanmak.Dikkat ediniz Kuran-ı Kerim’e veya sadece Hz.Muhammed’e demiyor.)Ve bu kapsamda Allah ın gönderdiği tüm bu bütğne inanmayı kabul eden tek din İslam’dır.Oysa diğer inançlar son peygamber’i ve kitabını red ederken biz diğer kutsal olan her Peygaöber ve kitabı kabul eder,itiraz etmeyiz.Şayet hiçbir hususunda oynamalar yapılmamış olsaydı,şu an tüm Dünya aynı inanç’ın parçasıydı bana kalırsa.Oysa bizker değiştirildiği bilgisine birikerinin sözüyle değil yine mantığımızla varıyoruz.Şayet değiştirilmeseydiler en kapsayıcı olarak tüm insanlık alemine bir kitaba daha ihtiyaç duyulur muydu diyoruz.Kaldı ki ne Kuran-ı Kerim ne de diğer kitaplar kitap halinde değil ayetler halinde bildirilmiştir.Yani Allah hep insanlığa aynı bildiriyi yapmış fakat kitap haline getirenler farklılıklar yaratmıştır kanaati çokta uzak bir ihtimal değildir.Bu bilgiye ulaşmakta hangi devirde olursanız olun çokta zor olmamak ile birlikte,bunu sorgulayarak mantığa oturtamayacak en son nesil ve devir tam olarak bu nesil ve devirdir.Yani bu bir fetret devri değil aksine,bilgi,ilim ve bilim ayrıca aklın devridr.Oysa ateizm vb.tamamen tüm inanç sistemini red eden bu yapılar hiç bilmediği bir şeyi red etmiyor.Biliyor fakat gözünü kapatıyor.Bakın anlıyor demiyorum,duymuş ve bilgisine sahip olabilir demek istiyorum.Oysa birçok doğru olmayacağına göre hepsinin içinde 1 tanesini doğru olarak kabul etmenin ona olasılık olarak yüzde kaç risk içerdiğiyle ilgileniyor.Halbuki tüm inançları red olasılığında geri kazanım %0’dır.Yani burada tamamen eğer yoksa çabalamamış olcam zihniyeti girer devreye.Çabaladım ama bulamadım değil.Bu da iyi insandım aradım ama bulamadım,olsundu varsayımını ortaya çıkartmaz.Duydum,gördüm,bildim fakat ben sadece kafamın alabildiği kadarına,gözümün görevildiği kadarına cevap aradım,keşfetmek gibi bir çabaya girmedim sonucuna vardırır bizi.Kendime ilk İslam’ın aydınlığını fark ettiğimde şunu söyledim.Ne kadar kısıtlı bir zihin bendeki,bilim aklın yetebildiği yerde nokta koyarken ilim aklın yetmediği kısımda sonsuz bir paragraf açıyor.Ve benim için bu hayatın en gizemli en heyecan verici kitabı.Size de tavsiye ederim.Kafanız ne zaman aklın aldığı noktada tıkansa aklınızın ötesine odaklanın,çünkü bizler yaratılan bu Dünyadaki en mükemmel varlıklarız.Bu kadar kısıtlı bir zihne sahip olmamalıyız.Sevgiler.

    • bilinmeyen dedi ki:

     dostum sen adamın yazdıklarını okumamışsın veya kuranı okumamışsın her doğan zaten aklı erinceye kadar müslümandır sonrası için körü körüne ailesinin dinine inanır yada aklen dini bulur inanır

    • Allah’ın samimi,hakiki bir Müslüman olma nimetini kuluna bahşetmesi gerçekten kişi için inanilmaz bir nimettir. Peygamber gelmedikçe azap edici değiliz diyor ya ayette. Bu kainatın, insanin (yaratilanin) yaratılış amacını, tanrinin (yaratanin) özelliklerini bilmeden yaşayan (günahsız) bir insana hikmetli adaletli olan Allah’ın zulmetmesi doğru olur mu? Bunları insanlara açıklayan kişiler peygamberler olduğu için o kavme gelip gelmemesi, nesillere aktarılmış olması önemli. Müslüman bir kavimde İslam’ı reddeden, o kadar duyduğu halde İslâm’ı ve Allah’ı inkar eden ile; aynı toprakta kalben Allah’a inanan kişinin durumu aynı olur mu? Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara da Kur’an’da uyarilar bulunuyor. Bu ayetteki uyarıları görüp inkar eden kişi doğduğu topraktan dolayı yine cennete gitmeli diyebilir miyiz? Kur’an bize oku diyor, cehaletimizin gitmesi, hak ve batılı birbirinden ayirabilmemiz için. Ben Rabbimin adaletli oldugunu en hikmetli karari O’nun verdigine inaniyorum. Bizim gözümüzden kaçan birçok ayrıntıyı, aklimiza gelmeyecek sebepleri O biliyor. Bizi yaratan her seyin en iyisini bilir, O’nu tanıdıktan sonra bu olaylarin neticesinin ahirette önemli olduğunu görüyoruz, inanmayan herkesin cehenneme gittiğini görmediğimiz için bu konular inanmayisimizda oyalar bizi sadece. İslam sorgulanan ve teslimiyet dinidir. Günümüz müslümanların kimisi cennete gitmek için çabalarken, cennete ben mi sen mi gideceğiz muhabbetiyle şeytan bizi teslimiyetten alıkoyuyor. Sırf ömür boyu bu muhabbetten dolayı ölüm geldiğinde kimisi iman etmemiş olacak belki de. En yararlı kararları bir an önce alabilmeniz dileğiyle.

     • öylesine dedi ki:

      Merhabalar yazınız güzel, Hemen hemen herkeste şöyle bir fikir sabit başka bir coğrafyada doğsaydın Müslümanlığı bulabilir miydiniz .
      iyi akıl yürüten bulabilirdi bence çünkü ben bugün hıristiyanlık yahudilik dinin hükmünün bitiğini biliyorsam onlar son dinin müslümanlık olduğunu bilebilirler.

    • Yasemen dedi ki:

     Bence gercekten dogru bir yaklasim oldugunu dusunuyorum cunku bu hayatta iyi insanlar var bu donemin kosullarina gore degerlendirme yapildiginda nefsine hakim olamayip bir cok suc islemis insanlar var ozaman o insanlar cehennemlik mi ? Bence tabiki degil elbbette cezalarini cekcekler ama allah affedicidur bunu unutmayin neler neler yapmis insanlari affediyo allah bunumu affetmeyecek? Ayrica allaha inanip su donemde peygamberleri inkar eden yani bilimin on planda tutuldugu donemdede bunlara uyup hayatini sekillendiren insanlar var bence bunlarin hoc biri cehennemlik degil ben inanmiyorum rabbim herkesi hidayetine kavustursun bu yorumu yapan kiside emin olun kalpten cani gonulden inanan biridir allaha.

 6. Volkan dedi ki:

  ARAF meselesi gunahin ve sevabin tartida esit gelmesi durumunda insanlari alacaklari yerdir.Orada sıkıntı çekilir tipki dunya hayatinda oldugu gibi ve boylelikle orada sıkıntiya Allahin belirleyecegi bir vakte kadar düçâr olursun sabrettigin icin yani bekletildigin icin hanene sevap yazilir, mizanda sevap tarafin+1…artik ne ise eklenir.Esitlik bozulmus olur cennetlik olursun inşaAllah boylelikle..

  • HSn dedi ki:

   Müslüman olmayan bir aile de doğmamış bir insan var ve ona müslümanlık hakkında bir bilgi ya da doğru bir bilgi gelmiyor.İşte o da Arafa gidecek diye biliyorum.

 7. Bulent dedi ki:

  Mantigi kullanmak iyi ancak bilgi yetersiz olunca mantigin dogru cevaplara ulasmasi cok zordur. Herkesin mantigi da kuvvetli degildir o yuzden yanlis sonuclara ulasan yine cok olur. Seytanin da sizi saptirmak icin vesvese vermekte oldugunu da unutmayin.

  Musluman bir ulkede ateist veya agnostik olan kisinin Cennete gidebilecegine, Araftakilerden olacagina pek ihtimal veremiyorum acikcasi. Kuran-i Kerim cok ulasilabilir ve kendi dilimizde okunabilir olduguna gore, okumayan, ya da okuyup da gercekleri kabul etmeyen bundan elbette sorumludur.

  • Bager dedi ki:

   Kuran sadece arapça okundugu zaman gercek anlamini verir ben demiyorum bunu islam alimleri diyor. Öyle ise eger dünyadaki bütün insanlar arapçamı ogrenmeli?

  • düşünendeli dedi ki:

   Aslında biraz yanlış anlaşılmış sanki söylenen bu metni yazanın yazmak istediği şey şu:Bazı insanlar vardır bulunduğu çevreden(misal şu anki yöneticlere bakıp şey diyebilir müslümalık bunların yaşadığı gibiyse ben müslüman değilim.Tabikii doğru bir hareket değildir fakat insan psikolojisi inkar edilemez ve bundan psikolojik olarak etkilenir.)etkilenir ve burda bahsettiği körü körüne inanan Allah ı tabir i caiz ise tanrıyı yok sayan agnostik ve ateistler değildir arada kalmış biri ona yardım etse işin içinden ehliyle çıkabilecek kimselerdir.Ve böyle insnalar siz görmemiş olsanızda vardır arkadaşlar.Ben bizzat kendi çevremden şahit oldum bunların varlığına.Kötü bir şey şöylemededim bir yanlışım varsa gerçekten dinlerim.Sorgulamayan,bağnaz bir insan olamam ben.Yanlış olduğum ya da takıldığın bir yer varsa söyle lütfen.

 8. Mert kaya dedi ki:

  Orda Allahi goruncede imtahan olabilir.yani ateistlerin iyi olanlarina bak simdi gordunuz….ne yapacaksiniz..denir..seytan gibi olanlari gene kabul etmez….kabul eden tum ateistleri sirk cileri allah umariz affeder.bunlari da soylemis aynen eski alimler.dogru nedir
  Tek kelime Allah adaleti yaratmisdir…dolayisiyla kendi yarattigi sisteme aykiri sey hasa uretmez.

 9. Ismet dedi ki:

  En uygun olan yorum şudur;
  Haz.Ali kerremellahu veche kâfire dedi;
  Ey kâfir, farzedelim senin dediğin gibi Allah yoktur..
  Ben vardır diye, emirlerini yerine getiriyorum, aksatmıyorum..
  Sen ise kâfirliğine devam ederken ölüyorsun..
  Ben ise inanmış olarak ölüyorum..
  Cennet cehennem kurulduğu zaman hangimiz kurtuluşa ermiştir..
  Kâfir cevap verir..
  “Elbette ki sen” der..
  Ve iman eder.

 10. richard dedi ki:

  allah kuranda peygamber göndermediğimiz hiçbir toplum kavim yokturda diyor

 11. Lütfi dedi ki:

  Hz İbrahim olayını yanlış yazmişsiniz çünkü o hiç güneşe aya yapmadı çünkü o mesela güneş için iste bu benim rabbim dedigi zaman o güneşin akşam batacagini biliyordu ayın sabah kaybolacagini biliyordu bunlar benim rabbim dedigi zaman güneşle ayı ilk kez görmüyorduki insanların puta veya yıldız şuna buna tapmasının bu şekilde boş olduğunu anlatmak için bunları yaptı

 12. mavi dedi ki:

  ben de bu konuyu araştırıyorum ve açıkçası iyi kalpli ateistlerin cennete gitmesini isterim bu konu ile ilgili çok güzel bir yazı olmuş teşekkür ederim. ama çok kesin bir sure var bu sure ile ilgili ne düşünüyorsunuz merak ettim doğrusu Kehf suresi:
  ﴾103﴿ De ki: “Size, iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?
  ﴾104﴿ Onlar, iyi yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.”
  ﴾105﴿ İşte onlar, rablerinin âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların (dünyadaki) amellerine değer vermeyiz.
  ﴾106﴿ İnkâr etmeleri, âyetlerimi ve resullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir.

 13. Lolipop dedi ki:

  Kim Allaha ve dinine inanmazsa Cehenneme girer. Yanlis informasyon veriyo olmaktasiniz. Yazik günah. Bu yazdiginizi düzeltin lüften!

 14. S.orak dedi ki:

  Gerçekten güzel bir yazı olmuş az önce kovit den ölen ve cenazeleri denize atılan hintli evsizlerin haberini gördüm sonra düşündün bu insanların çoğu kuru ekmek yiyerek pislik içinde iğrenç bir hayattta yaşadılar ve eminim hayatlarında doğru dürüst mutlu olamadılar şimdi bu garibanlar o kadar bu hayatta çekti ve sırf müslüman değiller diye cehenneme mi gidecekler ama bu çok saçma olur öyle insanlar var ki açlıktan veya hayatın onlara verdiği acılardan din düşünecek halleri bile yok ama iyi insanlar şimdi bu insanlrın cehenneme gitmesi adaletsiz olurdu

 15. Mehmet dedi ki:

  Elin gavuru islamı araştırıyor kurtuluşu islamda buluyor bizim bu çürük müslümanlar ise dinde çıkıyor bir kerede KUR’ANI elinize alın okuyun araştırın mealini tefsirini okuyun yüce ALLAH kitabın bir çok yerinde ALLAH a iman edin diyor peygambere itaat edin diyor din olarak yanlız islamı seçtim diyor yoksa sizi cehenneme atarım diyor mevlamız onun için ben boştayım muallaktayım aklım karıştı bilmem ne sizi kurtaramaz kendinizi kandırmayın bir emek bir cefa bir mücadele vermeseniz islam için cenneti unutun alimlerin dediği Araf cennet ile cehennem arasındaki yer hayrı ile günahı bir olan orda olur dünya gibi bir yerdir fetret devri ise peygamberimiz (sav) vahiy bir ara gelmedi boşluk girdi sonra devam etti bu zamana denilir ALLAH için bu KUR’ANı elinize alın araştırın kafanızı yorun selametle kalın

  • Ehli Sünnet dedi ki:

   Kardeşim Allah yazdıgın her harfe kabul olunmuş bir hac bir umre sevabi versin amin. Dogruyu soyluyorsun kardeşim Allah hidayet versin ama bu sapıklar çok tehlikeli zayif itikatli olanlari saptirip kafir olmalarina vesile oluyorlar. Kimse kimseyi kafir edemez kalpler Allah Celle Celaluhu’nun elindedir ama gunumuzun en buyuk tehlikesi bu bozuk itikatli sapijlar. Allah razi geldigi yoldan İslam’dan prygamber efendimizden bizleri ayirmasin amin

 16. Ehli Sünnet dedi ki:

  Müslümanım diyen kardeşlerime sesleniyorum. Zerre kulak asmayın sakın böyle sapıkları dinlemeyin. Atrist deist ve brnzeri vatandaslar da sakin bu yaziya guvenmeyin imani bulmak icin caba harcayin diyorum bu ahvalde ölürseniz sonunuz ebedi cehennem. Rabbim sözünden dönmez. Ama tovbe ederseniz islama donerseniz Rabbimiz tovbeleri cokca kabul eder umutsuzluk asla yoktur. Baştan sona saptırmaca bir yazi. Fetret devrini gunumuz ateistletine deistletine uyarlamaya kalkmış alakasi dahi olmadigini biraz duzgun itikatta olan adam anlar elhamdulillah. Allah Celle Celaluhu şerlerinden muhafaza etsin

  • Hsan dedi ki:

   Bir tek istisna var.Müslüman bir aile de doğmadığında ve müslümanlık hakkında herhangi bir bilgi veya doğru bilgi almadığın zaman işte bu durumda kesin cehennem diye bir yargı dünya da yapılamaz.Onun dışında dediklerin çok doğru

 17. Nus dedi ki:

  Yazının tamamını okudum. Kulağa insanın nefsine hoş gelen bir yazı. Düşünmek sorgulamak gerekitor tabi bu ve benzeri konuları. Bazı arkadaşlar dini mantık yönünden de kabul etmeliyiz diyor. Sorgulamak gerekiyor. Ama Allaha iman etmişseniz İslamı kabul etmişseniz kuranda geçip akla mantığa koymadığınız konular olduğunda orda sizin akliniz mantığınız yetmiyor diye onu kabul etmemezlik yapamazsiniz. Din mantıklı olmak zorunda değildir. Bir çok noktadan baktığımızda mantikli gelir zaten. Belli noktadan sonra teslim olma kabullenme vardir. Herseyde mantık arayip bulamazsiniz. Bu onun mantiksiz olduğunu göstermez. Senin akil mantığının ona yetmediğini gösterir. Yazının asıl konusuna gelince. Maalesef nefsimize hoş gelen bu yazı kurandaki ve sahih hadislerdeki net ifadelere baktığımızda karşılığı yok. Kuranda iyilik yapan da kötülük yapan da karşılığını hem dünyada hem ahirette görür diyor. Ve peygamberimiz cennetin cehennemin 7 kapısı yani derecesi oldugundan bahsediyor. Şimdi tebliğin hakkıyla ulaştığı biri Müslüman oldu iman etti günahlarını cehennemde çekecek sonra cennete girecek iman ettiği için. Tebliğin hakkıyla ulaşmadığı kişilerin cehenneme girmeyeceği Kuranda yazıyor. Onlar belki cennetin en alt katında olacaklar onu Allah bilir. Tebliğ hakkıyla ulaşmış ama iman etmemiş insanların maalesef hiç bir şekilde cennete giremeyeceği kurandada hadislerde de yazıyor. Hatta bu kişileri cehenneme sokup tekrar dünyaya göndersek dünyada yine iman etmeyecekklerini bunlarin iflah olmayan bi akillari nefisleri oldugunu da yazıyor. Şimdi deniyor ki peki bu ateistler iyi yaşadıysa insanlara faydali yaşadıysa bunlar nereye gitcek. Orda da şu söyleniyor. O iyiliklerinin karşılığını dünyada alcak. Belki sağlıklı bi hayatı olcak belki para sıkıntısı çekmeyecek bir şekilde dünyada karşılığını alcak iyiliklerinin. Varsa Kul haklarından gunahlarindan dolayı da cehenneme gircek. Sonra toprak olcak. Adam zaten Allaha cennete inanmiyorki inanmadigi yere niye alsın Allah onu. Burda Allahin adaleti tam da hakkıyla cereyan ediyor. Allaha iman etmiş ama dünyada kötülükler yapmış kişi cennete girecek diye yine adalet sorgulaniyor. Iyi de o kötülük yapmış kişi onlarin cezasini cehennemde çekecek her türlü. Burda da adalet sağlanıyor yani. İman ettigi icin sevaplarinin yettigi derecede cennette yer bulacak daha sonra. Adalet gayet mantıklı cereyan ediyor bence. Onun için nefsimize hoş gelecek şekilde tebliğ ulaşmış iman etmemiş atesitlerin iyi insan oldukları için cennete gireceği ümidi boş bir ümittin kendini kandirmadir. Ne Kuranda ne hadislerde bu yoktur.

  • Yasemen dedi ki:

   Ben sunu soracagim ozaman allaha inanip gercekten inanan biri alevi diyelim hz aliyide biliyo ama peygambere inanmiyo bu kisi cehennemlik midir yani biz bosu bisunami dua ediyoruz iyilikler yapiyoruz bence allah affedici ya allah bizden daha daha daha merhametli

 18. Cvgjhgh dedi ki:

  Bunu yazan tövbe etsin yeni ayet yazıyor gibi yorumlamış.

  • Abdulaziz dedi ki:

   MAIDE suresi 29. Ayette peygamberlerin arasi kesildiginde diyor evet bu fetret dönemidir ama bizler artik fetret döneminde değiliz son peygamber hazreti Muhammed s.a.v son kitap kur an dır başka peygamberde gelmeyeceği için fetret döneminde değiliz ve bir çok ayeti kerimedede iman etmeyenlerin çılgın bir ateşte ebedi azapta kalacagi ve artik onlara kimsenin yardim etmeyecegi söyleniyor Siz yazdiginiz bu yazida şirke yani ALLAH ın kesin emirine ve ayetlerine muhalefet ederek ALLAH a ortak koşuyorsunuz tövbe edin ve kur anı kerimdeki ayetleri dikkatli okuyun

 19. Elkdjdn dedi ki:

  Mesela 1400 sene geçmesine rağmen neden 1 tek peygamber gelmedi sahte olanlar öldürüldü halbuki hz peygamber haşa doğru söylemiş olmasaydı oda Allah tarafından korunulduğu yazılı kuranda oda öldürülürdü çünkü müşrikler aşırı işkence ederlerdi ama öldürülmeleri hatta binlerce ayet geldi ve ayetlere bakıldığı zamn bu zamana kadar çinli sinden tut profès ürüne hepsi doğruluyor ayetleri demirden demirin gökyüzünde geldiği zeytin hurma gibi şeylerin Medela hurmanın doğuma doğum esnasında yararlı hemd çok yararlı olduğu çıktı meryem anamızın kısası da söylüyor hur adan bahsediyor.meryem anamız hamileyken diğer kitaplarda Allah tarafından indirilmiştir araştırabilirsiniz tek allaha iman etmeyi söylüyor bu hiritiyan ve yahudiler Allaha eş koştukları için bide Allaha haşa oğul yaktıkları tahrip ettikleri için kuran Allah tarafından indirildi ve uyarıldılar araştıran doğruyu bulur zaten Allaha eş koştukları için cehennemlik oluyor bir Müslümansa eş okşarsa oda kâfir olup cehenneme gider

 20. Erhan dedi ki:

  Ya bu nekadar sacmalanmis bir yazıdır tam bir deist agrostik ve ataistsin yazacağı bir yazı diye düşünüyorum.Bir inançlı müslüman bunu zaten yazamam diye düşünüyorum.Sen kimsin ilmin ne irfanın ne dini yetismislik bilgin ve fikri bilgin akibetin ne ilmin ne be arkadaaş!Kimse kafasından ayet yorumlayamaz herkez kitabı açar okur ama herkez doğru yorumlayamaz!!Bu nedir ya iki okumuş hoop ordan almiis ve zaten arada kalmış bir arkadaş zaten buve hoop kafasına göre yorumlayip yazılar yazıp arada kalanlarida cezbetmeye kendine çekmeye web sitesi açmış yok öle bı dunyaaa!!!Allah a ve peygamberine iman edeceksin eyy insaaan yazan insan sacmalayan insaaan!!!Yok arada kalmislari Allah cennete alacakda vs yav sen suanada kadar Allah’ın ayetlerinden yada hadislerden yada din hocalarindan yada okul caglarimiza in istersen dersliklerden vs vs vs lardaaan,seen nerde gördün arada kalanlarda cennete gidecek vs yav bu nasıl bir sacmalikdir acayip kinadim bu yazan kişi Allah biliyor ya,ya ataist ya deistdir sona sözüm bu.Gitsin bu arada kalanlar cennete girecek olayını dini ilmi üstün birinle tartışın bak nasıl yerin dibine sokar onu ayetle hadisle vs ile!!!Ancak burada deist ve ataist gorusluler bu yazıya evet evet süper vs katiliyorum vs der başkada kiiimmmse demeeezzz!!!!!

 21. Aykut bakan dedi ki:

  Bu yazı tam da dinlerarası diyalogcularin ağzıyla yazılmış olduğu belli oluyor bir defa şunu açıklığa kavusturalim bu devir fetret devri değil peygamber efendimiz Hz Muhammed sav getirdiği İslam dini hüküm sürüyor ikinci defa dindar insanların yanlışları İslam’ın yanlış olduğunu göstermez her dinde kötü insanlar var bir başka konu din seçimi hakkında kafası karışık olan insanlar eğer hidayet bulamayıp müslüman olmadilarsa ahirette arafta olmazlar arafta olanlar deli olanlar peygamber gelmediği zamanki fetret ehli ve günahı ve sevabı eşit insanlardır birde şunu demişsiniz hristiyanlar müslümanları müslümanlar da hristiyanlari cehenneme gideceğini söylüyor biri doğru değil ikiside yanlıştır bu nitelemeniz de yanlış çünkü bir hak din var ve o dininde diğer din mensuplarını tekfir etmesi çok normal yani velhasıl kelam yazınız tam bir reformist dinlerarası diyalogcu ve şirk yazısı bu yazıyı yazdım emri bil maruf yapmak için inşallah kimseyi sapitamazsiniz

 22. Hak dedi ki:

  Ne kadar saçma ehli sünnete uymayan bir yazı birkaç bölüm okudum. Yazık dedim. Okuduğunun tefsirini kendi kafasına göre yapıp ahkam kesmek. Münafık ne demek bu yazıda gördüm.

 23. Murat dedi ki:

  Insanların aklını bulandırmayın yaa allaha inanmıcan seni cennetine alacak oglemi buna kargalar bile guler siz adamı matap alım bir dünya yorum yazmışınız okul mudurunu hocayı tanimıcan adaleti kanunu tanimican olkede yasıcan onun gibi allah akıl versin siz okuyun yorum yazın adamın istediği bu baska bir sey degil yazarlar insanları kullanmayı sever

 24. Zehra dedi ki:

  Lütfen insanla dalga geçmeyin. İbrahim a s bu cağın insanlarıyla kıyaslamak hangi akla sığıyor o zaman son peygamber gelmemişti. Son peygaber Hz Muhammed S A V geldikten sonra ve kuran-i kerim ona indirdikten sonra vahi kapısı kapanmıştır ve Allah tarafından daha masaj gelemez, kuran-i kerim son kitabımızdır. Biz kıyamete doğru gidiyoruz herşey çok açık ama akıllanamıyoruz. Bahs ettiğiniz, arafta kalan büyük günahlar işleyenlerdir Allah teala onları af edene kadar arafta kalkacaklar. Ancak iman ile cennette girilir

 25. ilke eren dedi ki:

  fetret devri en son peygamber gönderilen zaman ile yeni gönderilecek olan peygamber döneminin adıdır ne alakası var bugünün ateistlerine uyarlıyosunuz.ALLAH a inanmayan adam baştan kaybetmiştir zaten.en son peygamber gelmiştir ALLAH ın kurallarını insanlığa sunmuştur.çin de yaşayan sırf coğrafya nedeniyle müslüman olmayan insanlara gelince senin aklın o hikmeti anlamaya yetmez.belki reankarnasyon ile ikinci bir geliş var diğer hayatı bu dünyadaki hayatını belirledi veya belirleyecek.sen türkiyede doğmuşsun 1-0 önde başlamışsın iman edip salih amel işleyeceksin ha amelin yokmu adam gibi yaşa iyi insan ol gerisinede karışma bence

 26. Mustafa dedi ki:

  Ne kadar cahillik içeren ve tamamen Öznel bir yazı. Sen dedin oldu şimdi öyle mi? Ayetleri de kafana göre kılıflamışsın. İnşallah azraili gördüğünde bu yazdıkların önünden geçer. Akli melekesi yitik olanlar, deli dediğimiz vasıfta bulunanlar,cinnet geçirip aklı başında değilken intihar edenler ve daha bir kaç zümre var arafta. Allah son peygamberi ve kuranı sonsuza kadar bize ışık olsun diye gönderdi. Hükümler belli. Zaten iman görmeden inanmaktır. Neyin kafası karışmışlığından bahsediyorsun. Ateist ve agnostik olanların kafaları gayette iyi çalışıyor Ama canlarının istediğine işlerine geldiği gibi çalışıyor. Geç sen bunları. Önlerinde kuran var,peygamberimiz ve daha öncekilerin yaşantıları var. yaşamları var. Allah bir sürü kanıt yollamış. Sen konuş dur, Allahı kimse kandıramaz. Cennete de Kuranda buyrulduğu gibi sadece tam anlamıyla iman edenler girer. Mantıken de hayatı boyunca Allaha ve bildirdiklerine inanmayanın cennette ne işi var. Ama cehennem de kademe kademe. Allah dilediğini kötülük derecesine göre yerleştirecek muhakkak. Bunu çocuk oyuncağı gibi ne kadar basite alıyorsunuz. Azraili görünce sonsuz pişmanlık saracak inançsızları. Korkunç bir gerçek. Allah cümlesine iman nasip etsin.

 27. Zafer dedi ki:

  Âl-i İmrân / 19. Kuşkusuz, Allah katında din, İslam’dır. Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra ihtirasları nedeniyle ihtilafa düştüler. Kim, Allah’ın ayetlerini kabul etmezse bilsin ki, kuşkusuz Allah, Hesabı Çabuk Gören’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir