Kuran’dan Notlar – İnanmayanların Hepsi Cehenneme Gitmez (I)

“Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. A’raf üzerinde de, her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere: “selâm olsun size” diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.” Araf Suresi, 46. ayet

“Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada (fetret döneminde) size Resulümüz geldi, gerçekleri açıklıyor ki, (yarın kıyamet gününde): “Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi” demeyiniz. İşte müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah, her şeye kadirdir.” Maide Suresi 19. ayet

Biz Müslümanlar olarak atalarımızdan intikal eden bilgiyle Müslüman olmayan herkesin ilelebet cehenneme gideceğine inanıyoruz. Hatta mezhepçilik o kadar güçlü ki Sünniler Şiileri, Şiiler de Sünnileri ilelebet cehenneme göndermekte tereddüt etmiyor.

Öyle olunca da çağdaş bilimle beslenen hakperest ateistler haklı olarak şu soruyu soruyor ve dinden uzak duruyorlar: “Müslümanlar Hıristiyanları, Hıristiyanlar da Müslümanları cehenneme gönderiyor. İkisi birden doğru olamayacağına göre ikisinin birden yanlış olduğunu kabul etmek daha mantıklı.” Çünkü sonuçta bir insanın dinini belirleyen günümüz koşullarında içinde yaşadığı medeniyettir, kendi özgür sorgulaması değil.

Peki Kuran’a göre İslam’ı kabul etmeyen herkes kesinkes cehenneme mi gidiyor? Yoksa İslam’ı kabul etmeyen, hatta ateist agnostik olan insanlar arasında da ahirette cennete gidecek, yani bizim bu dünyada dostluk kurmamız gereken bireyler var mı?

Yukarıdaki ilk ayete bakın. Ayet ahiretteki insanları üç sınıfa ayırıyor, iki sınıfa değil. Bir grup cennetlik, bir grup cehennemlik, bir grupsa Araf’ta. Cennetlikleri bildiğimizi varsayalım: Müslümanlar. Cehennemlikleri bildiğimizi de varsayalım: kafirler. Peki bu üçüncü kategori ne o zaman? Yani Araf’ta olup da cennete gidecek olanlar kimler?

Biraz mantık ve vicdanla konuya yaklaşırsak ahirette Araf’ta olan insanların bu dünyada da Araf’ta yaşayan insanlar olduğunu kabul etmek zorundayız.

Peki nedir Araf’ta olmak? Hakkı, gerçek dini ayan beyan görme şansına sahip olmamış, hakla batıl arasında kalmış, gerçeği arayan fakat bilginin geldiği yer itibariyle gerçeğe ulaşma yeteneği olmayan kafası bu dünyada karışmış, fakat vicdanını, samimiyetini yitirmemiş insanlardır Araftakiler. Ve bugünün yeryüzünde ateist de olsalar, agnostik de olsalar böylesi insanlardan bulmak hayli mümkündür.

İşte Kuran’daki Allah diyor ki böylesi Araf’ta yaşamış insanlar ahirette de Araf’ta olacak ve yukarıdaki ayetin dediği gibi eninde sonunda cennete gidecektir.

Okur şunu diyebilir: “tamam kafası karışmış insanlar da cennete gidebilir de, ateist ve agnostikler nasıl cennete gidecek, onlar din düşmanı…”

Yukarıdaki ikinci ayete bakın. Bu ayet Kuran’da fetret dönemini ve ona dair hükmü anlatan ayetler biridir. Kuran’da Allah çok nettir: Ben bir topluma peygamber göndermedikçe o kavme azap etmem, der. Yukarıdaki ikinci ayet de bu hükmü ifade eden ayetlerden biridir.

Ben kestirmeden şunu söyleyeyim: Bu çağın, yani 21. asrın bir peygamberi yok. Kişisel olarak Allah’tan vahiy alan bir peygamber gelmesi gerekmiyor. Fakat 21. asırda peygamberane mesajın ayan beyan ortada olduğunu da söyleyemeyiz. Hıristiyanları, Yahudileri bir kenara bırakalım. Bizatihi İslam’ı benimsediği iddiasıyla iktidarda olanların son onaltı yıllık performansına bakınca artık din düşmanları bırakalım bizim kendi çocuklarımız “İslam buysa biz Müslüman değiliz” diyerek İslam’dan uzaklaşıyorlar.

Müslümanların toplumsal performansı böyle. Peki ya geleneğimiz doğru bir İslam bilgisi veriyor mu okura? Kelamıyla, fıkhıyla, tefsiriyle, tasavvufuyla… Kestirmeden söyleyeyim: Bizim meşhur kelamcı, fıkıhçı, tefsirci vs. büyük düşünürlerimiz İslam’ı 13. asrın idrak seviyesine göre yorumladılar. Onlar 21. asrın koşullarını bilmiyordu. Ve 13. asırda türetilmiş bu kelam, fıkıh tefsir vs. 21. asrın aklının, biliminin ve felsefesinin sorduğu sorulara yanıt veremediği gibi bu akla asla kabul edemeyeceği hükümler dayatıyor.

En basitinden kadın hukukunu “erkek isterse dört kadınla evlenir, isterse karısını döver ve erkek kadın üzerinde egemendir” cümleleri üzerine inşa eden bir zihniyetle karşı karşıya kalan kadınlar ister istemez İslam’dan uzaklaşıyorlar. “Böyle saçma bir dini kabul etmeyiz.” diyorlar.[1]

İşte bu sebeple bu çağ tam bir fetret çağıdır. Çünkü peygamberane mesaj 21. asır aklının anlayacağı ve makul bulacağı bir tarzda insanlığa sunulmamıştır. Bunun yapılabilmesi için kökten bir tecdit gerekir fakat ne yazık ki bizim toplumumuzda bile din namına otorite kabul edilen figürler tecdide direnmekte ve “geleneğimiz bize yeter” demektedirler. Ne yazık ki gelenek artık yetmediği gibi bugün için saçma sonuçların çıkmasına neden oluyor.

İşte bu çağ tam bir fetret çağı. Ve yukarıda Maide suresinin işaret ettiğine göre bu çağın insanı İslam’ı kabul etmediğinde fetret çağında yaşadığını beyan edebilir. Bu durumda Müslümanlar bu çağın fetret halinden çıkmasını, yani İslam’ın güncel sorunlara cevap üretebildiği bir halde anlatılabildiği bir zamanı sağlamalılar sonra ateist ve agnostiklerden bu dini kabul etmelerini bekleyebiliriz.

Eğer çağ fetret çağıysa, Allah kişiyi doğru itikada sahip olup olmamasına göre değil, samimiyetine, evrensel ahlaki ilkelere bağlılığına, vicdanının sesine sadakat duymasına vb. göre yargılayacak ve ona göre cennete ya da cehenneme alacak diyebiliriz. Şu an ateist, “din düşmanı” ve agnostik olan insanlar eğer hakperestçe hakikati öğrenmeye çalışıyorlarsa, eğer vicdanlarının ve evrensel ahlaki ilkelerin gereğini yerine getiriyorlarsa, eğer namuslu bir hayat sürüyorlarsa, bu insanlar fetret çağında yaşadıkları için Allah’ın sevgili kullarıdır ve Müslümanların da dostu olarak kabul edilmelidir.

Bu önermeme destek olan bir pasaj daha var. Aşağıdaki ayetlere bakalım. İbrahim’in Tanrı’yı bulma macerasını anlatıyor:  

“74 – İbrahim, babası Âzer’e demişti ki: “Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum”. 75 – Böylece biz İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu (muhteşem varlıklarını) gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun. 76 – Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü: “Rabb’im budur” dedi. Yıldız batınca da: “Ben batanları sevmem” dedi. 77 – Ay’ı doğarken gördü: “Rabb’im budur” dedi. O da batınca: “Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum” dedi. 78 – Güneş’i doğarken görünce: “Rabb’im budur, bu hepsinden büyük” dedi. O da batınca dedi ki: “Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım”. 79 – “Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla Allah’a ortak koşanlardan değilim”.” Enam Suresi

Şimdi bizim geleneğimiz bir peygamber sanki anadan doğma Müslümanmış gibi, bir peygambere şirk koşmuş olmayı yakıştıramadığı için bu pasajı şöyle yorumlar: İbrahim ne yıldıza, ne aya, ne güneşe hiç tapmadı. O kavmine bir şeyler öğretmek için bir nevi kavminin inanç sistemiyle ‘dalga geçti’.

Kimse kusura bakmasın ama bu pasaj böyle yorumlanınca içindeki hakikat hiç de anlaşılamamış oluyor. İbrahim gerçekten de hakikati arayış sürecinde kendi medeniyetinin ona tanrı diye sunduğu yıldıza, aya güneşe hakikaten de taptı. Körü körüne ve yobazlıkla değil… İbrahim samimiyetle hakikatı arıyordu ve bu arayış macerasında bir dönem yıldızlar, bir dönem ay bir dönem de güneş ona tanrıymış gibi göründü. Ve o da bunlara gerçekten de tanrıymış ve hakikatmiş gibi bağlandı.

Ve macerasının sonunda Allah’ı buldu. O zaman peygamber oldu ve döndü kavmini ikaza başladı. Bir fetret döneminde yaşayan bugünün pek çok hakperest insanı da hakikati sorgularken kah bilime, kah evrime, kah Marx’a, kah Foucault’ya tapıyor. Tapıyor, yani Kuran’da kulluğun derin tefsirini yapacaksak kişi bu figürleri ya da düşünceleri ona nihai hakikati veren nihai ahlak ve siyaset ilkelerini veren merciler olarak görüyor. Bu işi güç, çıkar, sömürü için yapanlar beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bu işi yapan insanlardan hakperest olanları, yani samimiyetle hakikati arayanları…

Bizim geleneğimize bağlı alimler böylesi insanlara bakınca karşılarında cehennemlik müşrikler görüyorlar. Oysa onların yaptığı şey İbrahim gibi samimiyetle hakkı aramaktan ibaret.

Şimdi soru şudur: Diyelim ki İbrahim henüz Allah’a ulaşamadan, bu yolculuğunun bir yerinde vefat etti. Şimdi İbrahim cehennemlik mi olurdu? Allah’ın nefret ettiği bir kul mu olurdu? Hayır. Kendisi sırf hakikati aramaktaki samimiyetinden ötürü Allah tarafından baştacı edilir ve cennete konurdu. İşte bugünün pek çok ateist ve agnostiği de –samimi olmak ve hakperest olmak koşuluyla- tam da İbrahim’in bu durumundadırlar. Çünkü bir fetret dönemindedirler. Ve İbrahim gibi yoldadırlar.

Peki madem ki kişinin cennetlik olup olmadığını bugünü koşullarında itikadına bakarak yargılayamıyoruz? Ve onun samimiyetine odaklanıyoruz. Bu önermemimizin Kuran’da bir karşılığı var mıdır? Vardır. Bir sonraki yazıda.


* Öne çıkan görsel şuradan alıntıdır: https://thegenealogyofstyle.wordpress.com/2014/12/01/the-conversation-of-prayers/

[1] Konumuz kadınlar değil. Halliyle bu konuda daha detaylı izahatlar için Jeopolitik Derinlik isimli kitabımdaki Kuran Feminizmi bölümüne başvurabilirsiniz.

26 Responses

 1. Sukran dedi ki:

  Merhaba 21.asrin bir Peygamberi yok demişsiniz kusura bakmayın acikama gereği duydum İslam dininde en son gelen Peygamber Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir,4.kutsal kitabımızda Kur an i kerîmdir.yani şu an fetret devri değildir fetret devri Sevgili Peygamber’imize ilk vahiyden sonra korktuğu için bir müddet vahiy gelmemiştir onun için bu döneme fetret devri denmistir.tabi ki bu kainatın yaratıcısı akil ve mantıkla yine de bulunabilir ama Peygamberler hayatın klavuzu olan kutsal kitaplari acilamakla görevli olarak Allah cellecelâluhû tarafından gönderilen elcilerdir…

 2. Oğuz dedi ki:

  Baştan sona şirk yazısı olmuş. Laik kafanın ürünü olduğu çok belli. Allah akıl fikir versin.

  • erguvan dedi ki:

   laik kafa ???

  • düşünendeli dedi ki:

   Pardon ama laik kafadan kastın ne?Dinin mantık çerçevesinde yorumlanması mı?Maalesef ki bazı insnlarda şöyle bir algı var.Düşünmek yasak bunu mantık çercevesinde yaparsan şirk pardon ama o kendini dindar sanan hoca,derviş,şıhlardan daha iyi yorumlar yapmış yemin ederim bu yazıyı okuyunca kendime geldim.Din bağnazlığı kabul etmez.Ayrıca neyin şirk olup olmadığı sana mı kalmış.Bunu bu kadar açık ve net söyleyip bu şirktir demek asıl şirktir o zaman.Senin kafandaki din nasıl bir şey bilimiyorum ama islam dinin emridir”DÜŞÜNMEK”.Boşuna değildir kuran ın söylediği düşünemz misiniz akletmez misiniz yazıları.Lütfen konuşurken ölçülü olun.Bir şeye o kadar basit şirk diyemezsin.

  • sinan dedi ki:

   Aha İşte Sizin Gibi Sığır Kafalılari Görünce Dinden Uzaklaşıyorum

  • sinan dedi ki:

   Aha İşte Sizin Gibi Sığırlari Görünce Dinden Uzaklaşıyorum

 3. Semih dedi ki:

  Şükran ve Oğuz kardeşim +1

 4. Tahir dedi ki:

  En başta bu yazı samimi gelmedi bana. Ayetleri kendi istediği gibi yorumlamış, işine gelen yerleri almış.
  Bugün o bahsettiği insanlar o kadar samimiyse, İslam’ı ve Allah’ı da bulacaklardır inşaallah.

 5. anonim dedi ki:

  katılmadıklarını belirten arkadaşlara soruyorum siz müslüman olarak doğmadığınızı hiç düşündünüz mü? farz-ı misal çin’de ateist bir ailenin çocuğu olarak doğma ihtimaliniz oldukça yüksek bir ihtimal olabilirdi nüfusa bakarsak ya da herhangi bir başka din hiç fark etmez. o zaman müslüman olmayacaktınız. sırf anne babanızın dinini değiştirmediğiniz için ve hemen hemen hiç bilgi sahibi olmadığınız bir dine göre yargılanacaktınız. eleştirmek için yazmıyorum, ben de bir arayış içindeyim ve sorumun cevabını bulmak istiyorum.

  • 50 yaş dedi ki:

   Önce Lille sen Türkiyede yaşıyorsun. Müslüman olmayı iste. Boşver elin gavurunu. Kıyamet günü sana soracaklar iş bu aradığın soru değil ki. Umarım anladın. Sen peygamber değilsin. Senin görevin kendini kurtarmak. Savaş çıksa o zaman senin elin silah tutmaz. Öldüremezsiniz ki. Ozaman savaşı kaybedersin. Anladın ı.

   • anonim dedi ki:

    türkiyede yaşamıyorum, niye boşvereyim ayrıca. dünyada sadece müslümanlar yok. peygamberim de demedim haşa. sorduğum sorunun dediklerinizle hiç alakası yok. kimseyi öldürmek de istemiyorum. sorgulamadan körü körüne herhangi bir şeye inanmayı reddediyorum. müslümanlığa inanırsam da annem babam müslüman olduğu için değil de kendim canı gönülden inandığım için olmak istiyorum. o zaman müslümanım diye geçinen birçoğu kişiden daha müslüman olurum buna eminim. bence makbulü de budur, demek istediğim buna çıkıyor aslında. müslüman bir ailede doğduğunuz için şanslı değilsiniz siz. gayrimüslimler de şanssız değil. yahudi ve hristiyanlar da allahın varlığına ve birliğine iman ediyor farkındaysanız.

    • düşünendeli dedi ki:

     Kesinlikle sana katılıyorum.Bende senin gibiyim.Boşver ne demek ya pardon ama senin yaptığın bencillik ve öylese bunun dinde yeri yok.Bazı insanları gerçekten anlamıyorum.

     • anonim dedi ki:

      ya o kadar bıktım ki bu tiplerden kardeşim az bir şey ötede yunanistanda doğsanız hristiyan olacaktınız, şans eseri müslüman oldunuz at gözlüğünüzle konuşuyorsunuz. anlamıyor musunuz asıl meselenin SADECE iyi bir insan olmaktan ve allaha inanmaktan geçtiğini. %100 emin misiniz her şeyin ama her şeyin aynı kaldığına 1500 yıldır, hiç mi yontulmuş, anlamı değiştirilmiş hadis vs yok?? ben allaha inanıyorum ama her dinde beni tatmin etmeyen bazı kısımlar var. evet kuranı da incili de tevratı da okudum. sizin gibi türkçesini okumak şöyledir böyledir demiyorum. lütfen sorgulayın, sorgulayanı da rahat bırakın. sorgulanmayan hayat, hayat değildir.

    • bilinmeyen dedi ki:

     dostum sen adamın yazdıklarını okumamışsın veya kuranı okumamışsın her doğan zaten aklı erinceye kadar müslümandır sonrası için körü körüne ailesinin dinine inanır yada aklen dini bulur inanır

 6. Volkan dedi ki:

  ARAF meselesi gunahin ve sevabin tartida esit gelmesi durumunda insanlari alacaklari yerdir.Orada sıkıntı çekilir tipki dunya hayatinda oldugu gibi ve boylelikle orada sıkıntiya Allahin belirleyecegi bir vakte kadar düçâr olursun sabrettigin icin yani bekletildigin icin hanene sevap yazilir, mizanda sevap tarafin+1…artik ne ise eklenir.Esitlik bozulmus olur cennetlik olursun inşaAllah boylelikle..

 7. Bulent dedi ki:

  Mantigi kullanmak iyi ancak bilgi yetersiz olunca mantigin dogru cevaplara ulasmasi cok zordur. Herkesin mantigi da kuvvetli degildir o yuzden yanlis sonuclara ulasan yine cok olur. Seytanin da sizi saptirmak icin vesvese vermekte oldugunu da unutmayin.

  Musluman bir ulkede ateist veya agnostik olan kisinin Cennete gidebilecegine, Araftakilerden olacagina pek ihtimal veremiyorum acikcasi. Kuran-i Kerim cok ulasilabilir ve kendi dilimizde okunabilir olduguna gore, okumayan, ya da okuyup da gercekleri kabul etmeyen bundan elbette sorumludur.

  • Bager dedi ki:

   Kuran sadece arapça okundugu zaman gercek anlamini verir ben demiyorum bunu islam alimleri diyor. Öyle ise eger dünyadaki bütün insanlar arapçamı ogrenmeli?

  • düşünendeli dedi ki:

   Aslında biraz yanlış anlaşılmış sanki söylenen bu metni yazanın yazmak istediği şey şu:Bazı insanlar vardır bulunduğu çevreden(misal şu anki yöneticlere bakıp şey diyebilir müslümalık bunların yaşadığı gibiyse ben müslüman değilim.Tabikii doğru bir hareket değildir fakat insan psikolojisi inkar edilemez ve bundan psikolojik olarak etkilenir.)etkilenir ve burda bahsettiği körü körüne inanan Allah ı tabir i caiz ise tanrıyı yok sayan agnostik ve ateistler değildir arada kalmış biri ona yardım etse işin içinden ehliyle çıkabilecek kimselerdir.Ve böyle insnalar siz görmemiş olsanızda vardır arkadaşlar.Ben bizzat kendi çevremden şahit oldum bunların varlığına.Kötü bir şey şöylemededim bir yanlışım varsa gerçekten dinlerim.Sorgulamayan,bağnaz bir insan olamam ben.Yanlış olduğum ya da takıldığın bir yer varsa söyle lütfen.

 8. Mert kaya dedi ki:

  Orda Allahi goruncede imtahan olabilir.yani ateistlerin iyi olanlarina bak simdi gordunuz….ne yapacaksiniz..denir..seytan gibi olanlari gene kabul etmez….kabul eden tum ateistleri sirk cileri allah umariz affeder.bunlari da soylemis aynen eski alimler.dogru nedir
  Tek kelime Allah adaleti yaratmisdir…dolayisiyla kendi yarattigi sisteme aykiri sey hasa uretmez.

 9. Ismet dedi ki:

  En uygun olan yorum şudur;
  Haz.Ali kerremellahu veche kâfire dedi;
  Ey kâfir, farzedelim senin dediğin gibi Allah yoktur..
  Ben vardır diye, emirlerini yerine getiriyorum, aksatmıyorum..
  Sen ise kâfirliğine devam ederken ölüyorsun..
  Ben ise inanmış olarak ölüyorum..
  Cennet cehennem kurulduğu zaman hangimiz kurtuluşa ermiştir..
  Kâfir cevap verir..
  “Elbette ki sen” der..
  Ve iman eder.

 10. richard dedi ki:

  allah kuranda peygamber göndermediğimiz hiçbir toplum kavim yokturda diyor

 11. Lütfi dedi ki:

  Hz İbrahim olayını yanlış yazmişsiniz çünkü o hiç güneşe aya yapmadı çünkü o mesela güneş için iste bu benim rabbim dedigi zaman o güneşin akşam batacagini biliyordu ayın sabah kaybolacagini biliyordu bunlar benim rabbim dedigi zaman güneşle ayı ilk kez görmüyorduki insanların puta veya yıldız şuna buna tapmasının bu şekilde boş olduğunu anlatmak için bunları yaptı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir