İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sempozyumu (13-14 Nisan, Cuma-Cmt., Beyazıt)

Uluslararası Konferans

İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk:

İdealler ve Gerçekler

 

Organizasyon: İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İstanbul) ve Durham Üniversitesi İslami Ekonomi ve Finans Merkezi (Birleşik Krallık)

 

Tarih: 12-14 Nisan 2012/ İstanbul

Yer: İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü (Beyazıt / İstanbul)

Yürütme Kurulu

• Dr. Mehmet Asutay (Eş başkan)

• Mehmet Erdem Temür (Eş başkan)

Akademik Kurul

• Omneya Abdelsalam, Dr., Muhasebe Bölümü, Elshaarani İslam İş ve Finans Merkezi Direktörü, Aston İşletme Fakültesi, Aston Üniversitesi

• Coşkun Can Aktan,  Profesör, Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi

• Güler Aras, Profesör, İşletme Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Yıldız Teknik Üniversitesi

• Mahmut Arslan, Profesör, İşletme Bölümü, İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜEM) Müdürü, Hacettepe Üniversitesi

• Mehmet Asutay, Dr., Politik Ekonomi, Yönetim ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi, Durham Üniversitesi

• Servet Bayındır, Doç. Dr., Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

• Nihat Erdoğmuş, Profesör, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul Şehir Üniversitesi

• Bilal Eryılmaz, Profesör, Kamu Yönetimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi, T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı

• Adem Esen, Profesör, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü

• Zekeriya Güler, Profesör, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

• Sedat Murat, Profesör, İktisat Fakültesi Dekanı, İstanbul Üniversitesi

• Hacer Şaduman Okumuş, Profesör, Bankacılık ve Finans Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Müdürü, T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi

• Ahmet Tabakoğlu, Profesör, İktisat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Marmara Üniversitesi

• Ömer Torlak, Profesör,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

• Cafer Sadık Yaran, Profesör, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Konferans Konuları

• KSS ve iş ahlakının tanımlanması: Her bir gelenek, felsefe ve ayrıca neo-klasik ekol KSS ile iş ahlakını farklı şekillerde tanımlamakta ve bu ilişkinin değişik yönlerine öncelik vermektedir.  Dolayısıyla kıyaslayan bir üslupla değişik geleneklerdeki KSS ve iş ahlakına dair ontolojik ve epistemolojik kaynakları söylemsel şekilde inceleyen makaleler dikkate alınacaktır.  KSS ve iş ahlakı arasındaki bağlantı farklı düşünce ekolleri tarafından nasıl algılanmaktadır?  İş ve iş ahlakının sürdürülebilirliği nasıl ele alınmaktadır?

• Toplum, siyaset ve siyaset bilim dahil iş ile daha geniş çevre arasındaki ilişki: İşlerin, ülkenin siyasi ekonomisi tarafından dış kaynaklı şekilde belirlenen sosyal ve siyasi bağlamda gerçekleştiği doğrudur. Ancak tecrübeler göstermektedir ki, işletmenin sahip olduğu güç ile işletmeler ayrıca kendi çıkarlarına göre çevrelerini uygun bir yer haline getirme hedefiyle, çalıştıkları yeri şekillendirmektedir. Dolayısıyla iş uygulamaları, toplumsal beklentiler ve kamu yararı gözeten politikalar arasındaki ilişkinin sorgulanması önemlidir. Ayrıca değişik politik ekonomilerde kamuoyunu ve kamusal politikaları işletmenin nasıl etkilediğinin tespiti de amaçlanmalıdır. Dolayısıyla bu çift yönlü nedenselliğin sosyal sorumluluk ve iş üzerindeki etkisi, örneğin adalet dağıtımı ve çevresel sürdürülebilirlik etkisinin görülebilmesi için incelenmelidir.  Ayrıca önemli olarak bu etkilerin daha iyiye ulaşmak için nasıl değiştirilebileceği ortaya konmalıdır.

• İş ahlakında çevresel kaynaklar: Avrupa merkezlilik tüm dünyada anladığımız şekliyle iş, iş ahlakı ve KSS’yi tanımlamıştır.  Ancak heterojen ekonomi ve finans ile özellikle kültürler arası yönetimin yükselişiyle; tüm dünya çapında KSS ve iş ahlakı hususunda her bir farklı geleneğin sahip olduğu özel söylemlere dair nasıl bir anlayışımız bulunmaktadır? Dolayısıyla tüm bu farklı yaklaşımların anlaşılması önemlidir zira KSS ve iş ahlakının etkili şekilde her bir toplumda belirli ontolojik ve epistemolojik ve/veya felsefi kaynaklar yoluyla uygulanmasını sağlayacaktır.  Sonuç olarak, değişik gelenekler tarafından kavranmış ve ifade edilen ahlak ve iş uygulamalarıyla ilgili anlayışımızı geliştirmemize yardımcı olması için, KSS ve iş ahlakında kültürel göreceliğin etkisi ele alınmalıdır.

• Din/Maneviyat ve iş ahlakı: Son yıllarda işyerleri, organizasyonlar ve kurumlarda ve ayrıca bireysel davranışlarda dinin ve maneviyatın etkisinin artan payına şahitlik etmekteyiz.  KSS ve iş ahlakıyla ilgili olarak etkili ve kuralcı perspektiflerden dinin/maneviyatın etkisini anlamamız önemlidir. KSS ve iş ahlakı anlayışımızda dinlerin ve maneviyatın katkısı ne kadar farklıdır?  Çok kültürlü toplumlarda işyerinde belirli bir din ve maneviliğe referansta bulunmak ne kadar mümkündür? Her biri farklı talep ve mantığa sahip olduğuna göre bu paradigmalar nasıl yönetilebilir? Ayrıca son yıllarda İslami finans benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadığına göre; söylemsel olarak ahlaki finansman olma konumu dışında KSS ve iş ahlakı açısından İslami finans kurumlarının rolü ne olmuştur? Varsa, daha geniş toplumda İslami finans kurumlarının katkısı nasıl olmuştur?

• İş ahlakı zorlukları: Her bir gelenek, düşünce ekolü ve her bir toplumdaki geçerli yönetmelikler kendilerine göre KSS ve iş ahlakını tanımlamaya çalışmaktadır.  Ancak, tüm dünyadaki iş organizasyonlarının performansı göstermektedir ki, bazı olumlu değişikliklere rağmen KSS ve iş ahlakına dayanan uygulamalar (gelişiyorsa eğer) oldukça yavaş gelişiyor.  İşleri etkileyen bu gözlemlenmiş KSS ve iş ahlakı verimsizliği nasıl açıklanabilir?  KSS’nin ve iş ahlakının, proaktif işletme tavrı geliştirmede iş organizasyonlarının hedef işlevine dahil edilmesini ne önlemektedir?  KSS ve iş ahlakı arasındaki bağda hangi fırsatlar teklif edilmekte ve hangi riskler oluşmaktadır?  İdealler ve gerçeklikler arasında gözlemlenen uyuşmazlık nasıl açıklanabilir ve önemli olarak nasıl üstesinden gelinebilir?

• Deneysel Vaka Çalışmaları: KSS ve iş ahlakıyla bağlantılı olarak bireysel veya örgütsel tavır olarak çeşitli bağlamlar, ülkeler, toplumlar ve sanayilerden deneysel vaka çalışmaları kabul edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.ethics-csr-symp.org/index.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir